Usage Statistics for www.wallner-win.com

Summary Period: February 2020
Generated 01-Mar-2020 04:04 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2020
Total Hits 1706
Total Files 665
Total Pages 1142
Total Visits 621
Total KBytes 6856
Total Unique Sites 554
Total Unique URLs 33
Total Unique Referrers 171
Total Unique User Agents 173
. Avg Max
Hits per Hour 2 76
Hits per Day 58 136
Files per Day 22 74
Pages per Day 39 69
Sites per Day 19 38
Visits per Day 21 33
KBytes per Day 236 683
Hits by Response Code
Code 200 - OK 38.98% 665
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 1
Code 302 - Found 19.17% 327
Code 404 - Not Found 41.79% 713

Daily usage for February 2020

Daily Statistics for February 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 41 2.40% 11 1.65% 33 2.89% 22 3.54% 22 3.97% 96 1.40%
2 66 3.87% 26 3.91% 46 4.03% 12 1.93% 22 3.97% 584 8.52%
3 115 6.74% 58 8.72% 69 6.04% 21 3.38% 22 3.97% 575 8.38%
4 38 2.23% 25 3.76% 33 2.89% 22 3.54% 26 4.69% 258 3.76%
5 63 3.69% 26 3.91% 41 3.59% 29 4.67% 34 6.14% 332 4.84%
6 33 1.93% 9 1.35% 19 1.66% 14 2.25% 20 3.61% 88 1.28%
7 38 2.23% 13 1.95% 31 2.71% 23 3.70% 24 4.33% 91 1.33%
8 40 2.34% 16 2.41% 27 2.36% 20 3.22% 27 4.87% 224 3.27%
9 75 4.40% 18 2.71% 66 5.78% 29 4.67% 32 5.78% 86 1.25%
10 34 1.99% 12 1.80% 24 2.10% 18 2.90% 22 3.97% 9 0.13%
11 35 2.05% 11 1.65% 21 1.84% 13 2.09% 23 4.15% 163 2.38%
12 47 2.75% 20 3.01% 39 3.42% 22 3.54% 26 4.69% 174 2.54%
13 42 2.46% 15 2.26% 27 2.36% 19 3.06% 24 4.33% 143 2.09%
14 56 3.28% 21 3.16% 34 2.98% 19 3.06% 26 4.69% 26 0.39%
15 32 1.88% 15 2.26% 26 2.28% 17 2.74% 19 3.43% 158 2.30%
16 69 4.04% 20 3.01% 41 3.59% 26 4.19% 31 5.60% 23 0.34%
17 57 3.34% 26 3.91% 47 4.12% 30 4.83% 33 5.96% 99 1.44%
18 92 5.39% 30 4.51% 57 4.99% 20 3.22% 32 5.78% 683 9.96%
19 27 1.58% 12 1.80% 22 1.93% 15 2.42% 19 3.43% 15 0.22%
20 36 2.11% 12 1.80% 25 2.19% 15 2.42% 20 3.61% 144 2.11%
21 65 3.81% 34 5.11% 36 3.15% 23 3.70% 37 6.68% 346 5.05%
22 61 3.58% 29 4.36% 42 3.68% 29 4.67% 38 6.86% 348 5.08%
23 54 3.17% 19 2.86% 42 3.68% 30 4.83% 36 6.50% 31 0.45%
24 51 2.99% 13 1.95% 32 2.80% 22 3.54% 33 5.96% 22 0.32%
25 74 4.34% 35 5.26% 58 5.08% 33 5.31% 37 6.68% 563 8.21%
26 55 3.22% 22 3.31% 37 3.24% 24 3.86% 35 6.32% 324 4.72%
27 136 7.97% 74 11.13% 56 4.90% 18 2.90% 32 5.78% 664 9.68%
28 80 4.69% 30 4.51% 53 4.64% 18 2.90% 29 5.23% 557 8.12%
29 94 5.51% 13 1.95% 58 5.08% 18 2.90% 36 6.50% 31 0.45%

Hourly usage for February 2020

Hourly Statistics for February 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 57 3.34% 0 16 2.41% 1 33 2.89% 6 182 2.66%
1 1 37 2.17% 0 14 2.11% 0 26 2.28% 0 11 0.17%
2 1 50 2.93% 0 21 3.16% 1 35 3.06% 6 177 2.58%
3 2 78 4.57% 0 21 3.16% 1 41 3.59% 12 346 5.05%
4 1 38 2.23% 0 13 1.95% 1 30 2.63% 0 10 0.15%
5 2 58 3.40% 0 24 3.61% 1 45 3.94% 3 91 1.32%
6 7 207 12.13% 3 97 14.59% 3 107 9.37% 48 1403 20.47%
7 2 79 4.63% 1 42 6.32% 1 41 3.59% 5 154 2.25%
8 2 70 4.10% 0 21 3.16% 1 38 3.33% 8 236 3.45%
9 2 79 4.63% 0 28 4.21% 2 62 5.43% 9 248 3.62%
10 2 61 3.58% 0 17 2.56% 1 38 3.33% 6 165 2.40%
11 1 45 2.64% 0 16 2.41% 1 35 3.06% 3 85 1.24%
12 1 32 1.88% 0 12 1.80% 0 18 1.58% 7 217 3.17%
13 1 54 3.17% 0 17 2.56% 1 37 3.24% 3 100 1.47%
14 2 67 3.93% 1 36 5.41% 2 58 5.08% 12 338 4.92%
15 1 56 3.28% 0 21 3.16% 1 34 2.98% 1 23 0.33%
16 3 88 5.16% 1 35 5.26% 1 55 4.82% 7 198 2.89%
17 2 77 4.51% 0 13 1.95% 2 63 5.52% 3 94 1.38%
18 2 62 3.63% 1 30 4.51% 1 50 4.38% 12 334 4.88%
19 3 107 6.27% 1 49 7.37% 2 80 7.01% 29 828 12.08%
20 3 111 6.51% 1 47 7.07% 2 85 7.44% 23 663 9.67%
21 3 115 6.74% 1 45 6.77% 2 78 6.83% 27 774 11.29%
22 0 26 1.52% 0 7 1.05% 0 18 1.58% 3 77 1.12%
23 1 52 3.05% 0 23 3.46% 1 35 3.06% 3 100 1.46%

Top 30 of 33 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 465 27.26% 302 4.40% /
2 30 1.76% 212 3.10% /stats/
3 15 0.88% 1229 17.93% /stats/usage_202001.html
4 14 0.82% 1127 16.45% /stats/usage_201912.html
5 12 0.70% 890 12.98% /stats/usage_201911.html
6 11 0.64% 711 10.37% /stats/usage_201908.html
7 10 0.59% 691 10.07% /stats/usage_201909.html
8 10 0.59% 726 10.59% /stats/usage_201910.html
9 10 0.59% 702 10.24% /stats/usage_202002.html
10 5 0.29% 19 0.27% /stats/daily_usage_201909.png
11 5 0.29% 20 0.29% /stats/daily_usage_201912.png
12 5 0.29% 10 0.15% /stats/hourly_usage_201908.png
13 5 0.29% 11 0.16% /stats/hourly_usage_201909.png
14 5 0.29% 11 0.16% /stats/hourly_usage_201910.png
15 5 0.29% 11 0.16% /stats/hourly_usage_201912.png
16 4 0.23% 9 0.13% /stats/ctry_usage_201908.png
17 4 0.23% 9 0.13% /stats/ctry_usage_201909.png
18 4 0.23% 9 0.13% /stats/ctry_usage_201910.png
19 4 0.23% 9 0.13% /stats/ctry_usage_201911.png
20 4 0.23% 9 0.13% /stats/ctry_usage_201912.png
21 4 0.23% 12 0.17% /stats/daily_usage_201908.png
22 4 0.23% 14 0.20% /stats/daily_usage_201910.png
23 4 0.23% 14 0.20% /stats/daily_usage_201911.png
24 4 0.23% 9 0.13% /stats/hourly_usage_201911.png
25 4 0.23% 10 0.15% /stats/usage.png
26 3 0.18% 1 0.01% /icons/folder.gif
27 3 0.18% 7 0.10% /stats/ctry_usage_202002.png
28 3 0.18% 11 0.16% /stats/daily_usage_202001.png
29 2 0.12% 0 0.00% /icons/blank.gif
30 2 0.12% 4 0.06% /stats/ctry_usage_202001.png

Top 10 of 33 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15 0.88% 1229 17.93% /stats/usage_202001.html
2 14 0.82% 1127 16.45% /stats/usage_201912.html
3 12 0.70% 890 12.98% /stats/usage_201911.html
4 10 0.59% 726 10.59% /stats/usage_201910.html
5 11 0.64% 711 10.37% /stats/usage_201908.html
6 10 0.59% 702 10.24% /stats/usage_202002.html
7 10 0.59% 691 10.07% /stats/usage_201909.html
8 465 27.26% 302 4.40% /
9 30 1.76% 212 3.10% /stats/
10 5 0.29% 20 0.29% /stats/daily_usage_201912.png

Top 9 of 9 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 465 27.26% 381 85.23% /
2 30 1.76% 20 4.47% /stats/
3 15 0.88% 10 2.24% /stats/usage_202001.html
4 14 0.82% 9 2.01% /stats/usage_201912.html
5 12 0.70% 7 1.57% /stats/usage_201911.html
6 11 0.64% 6 1.34% /stats/usage_201908.html
7 10 0.59% 5 1.12% /stats/usage_201909.html
8 10 0.59% 5 1.12% /stats/usage_202002.html
9 10 0.59% 4 0.89% /stats/usage_201910.html

Top 9 of 9 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 465 27.26% 383 86.65% /
2 30 1.76% 14 3.17% /stats/
3 15 0.88% 11 2.49% /stats/usage_202001.html
4 14 0.82% 8 1.81% /stats/usage_201912.html
5 12 0.70% 7 1.58% /stats/usage_201911.html
6 11 0.64% 6 1.36% /stats/usage_201908.html
7 10 0.59% 5 1.13% /stats/usage_201909.html
8 10 0.59% 4 0.90% /stats/usage_201910.html
9 10 0.59% 4 0.90% /stats/usage_202002.html

Top 30 of 171 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1203 70.52% - (Direct Request)
2 41 2.40% http://wallner-win.com
3 25 1.47% http://wallner-win.com/
4 9 0.53% http://wallner-win.com/wp-login.php
5 6 0.35% https://sanitarywork.ru/i.php
6 4 0.23% https://tasmed.ru/citsongaid_sehcraeser/ajifargonegtner/index_dilpt25_dicer1050.html
7 2 0.12% http:// wallner-win.com
8 2 0.12% http://allforums.com.ng/member.php
9 2 0.12% http://arabophil.best/
10 2 0.12% http://extraessentially.best/
11 2 0.12% http://prookhotu.ru/avto-moto-transport-dlya-oxot/uaz-off-road-2.html
12 2 0.12% http://prookhotu.ru/avto-moto-transport-dlya-oxot/uazy-brod.html
13 2 0.12% http://prookhotu.ru/category/oxota-na-pernatuyu-dich
14 2 0.12% http://prookhotu.ru/category/oxota-na-pernatyx
15 2 0.12% https://avtocarsp.ru/gonka-formuly-e-vpervye-proydyot-v-dzhaka/
16 2 0.12% https://avtocarsp.ru/mozhno-li-stavit-svetodiodnye-led-lampy/
17 2 0.12% https://avtocarsp.ru/ulyanovskiy-avtomobilnyy-zavod-vyp/
18 2 0.12% https://bestwebber.ru/obnovlenie-iadra-centos-7/
19 2 0.12% https://bestwebber.ru/sistemy-monitoringa-servera-linux/
20 2 0.12% https://cumir.ru/elena-pirogova-filippova
21 2 0.12% https://cumir.ru/yulij-zhukovskij
22 2 0.12% https://cumir.ru/yurij-yakubov
23 2 0.12% https://ekb.v-doc.ru/clinic/medskanrf
24 2 0.12% https://ilovediscovery.ru/category/los-andzhelesskie-chernila
25 2 0.12% https://ilovediscovery.ru/category/mega-stroyki/next/2
26 2 0.12% https://ilovediscovery.ru/golye-i-napugannye-03-sezon-12-serija
27 2 0.12% https://ilovediscovery.ru/iz-chego-eto-sdelano-11-sezon
28 2 0.12% https://ilovediscovery.ru/page/avtokoroli-pustyni-plymouth-barracuda-1964g
29 2 0.12% https://ilovediscovery.ru/page/iskrivlenie-vremeni-1-sezon-5-seriya-5-vypusk
30 2 0.12% https://ilovediscovery.ru/page/smertelnyy-ulov-4-sezon-9-seriya-sezon-shtormov

Top 15 of 173 Total User Agents
# Hits User Agent
1 172 10.08% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 150 8.79% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 88 5.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
4 81 4.75% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 76 4.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
6 74 4.34% Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html)
7 66 3.87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11) AppleWebKit/601.1.27 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/601.1.27
8 58 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
9 49 2.87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
10 48 2.81% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
11 42 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
12 37 2.17% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux Core i7-4980HQ; de; rv:32.0; compatible; JobboerseBot; http://www.jobboerse.com/bot.htm) Gecko/201
13 36 2.11% LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US)
14 36 2.11% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
15 35 2.05% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0

Usage by Country for February 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1706 100.00% 665 100.00% 6856 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21