Usage Statistics for www.wallner-win.com

Summary Period: March 2020
Generated 01-Apr-2020 03:49 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2020
Total Hits 1953
Total Files 673
Total Pages 1111
Total Visits 548
Total KBytes 11027
Total Unique Sites 650
Total Unique URLs 35
Total Unique Referrers 100
Total Unique User Agents 126
. Avg Max
Hits per Hour 2 81
Hits per Day 63 159
Files per Day 21 58
Pages per Day 35 96
Sites per Day 20 37
Visits per Day 17 30
KBytes per Day 356 1008
Hits by Response Code
Code 200 - OK 34.46% 673
Code 301 - Moved Permanently 0.26% 5
Code 302 - Found 20.17% 394
Code 304 - Not Modified 0.10% 2
Code 404 - Not Found 45.01% 879

Daily usage for March 2020

Daily Statistics for March 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 42 2.15% 16 2.38% 29 2.61% 17 3.10% 27 4.15% 263 2.38%
2 159 8.14% 52 7.73% 96 8.64% 20 3.65% 33 5.08% 724 6.57%
3 113 5.79% 52 7.73% 61 5.49% 22 4.01% 23 3.54% 946 8.58%
4 88 4.51% 36 5.35% 73 6.57% 17 3.10% 26 4.00% 327 2.96%
5 96 4.92% 45 6.69% 44 3.96% 10 1.82% 16 2.46% 738 6.69%
6 125 6.40% 49 7.28% 52 4.68% 15 2.74% 37 5.69% 682 6.18%
7 38 1.95% 8 1.19% 22 1.98% 17 3.10% 29 4.46% 90 0.81%
8 115 5.89% 48 7.13% 60 5.40% 24 4.38% 26 4.00% 680 6.17%
9 43 2.20% 13 1.93% 34 3.06% 23 4.20% 23 3.54% 90 0.82%
10 72 3.69% 15 2.23% 56 5.04% 30 5.47% 37 5.69% 457 4.14%
11 19 0.97% 5 0.74% 11 0.99% 7 1.28% 12 1.85% 4 0.04%
12 46 2.36% 16 2.38% 31 2.79% 24 4.38% 34 5.23% 178 1.61%
13 126 6.45% 9 1.34% 20 1.80% 16 2.92% 33 5.08% 240 2.18%
14 22 1.13% 5 0.74% 17 1.53% 14 2.55% 17 2.62% 4 0.04%
15 39 2.00% 15 2.23% 29 2.61% 19 3.47% 27 4.15% 185 1.67%
16 36 1.84% 11 1.63% 22 1.98% 18 3.28% 28 4.31% 27 0.24%
17 46 2.36% 12 1.78% 27 2.43% 22 4.01% 32 4.92% 152 1.38%
18 38 1.95% 18 2.67% 27 2.43% 22 4.01% 32 4.92% 539 4.89%
19 45 2.30% 18 2.67% 30 2.70% 15 2.74% 26 4.00% 100 0.90%
20 22 1.13% 6 0.89% 13 1.17% 9 1.64% 18 2.77% 6 0.05%
21 56 2.87% 24 3.57% 35 3.15% 19 3.47% 33 5.08% 464 4.21%
22 46 2.36% 16 2.38% 28 2.52% 18 3.28% 31 4.77% 687 6.23%
23 55 2.82% 24 3.57% 35 3.15% 19 3.47% 25 3.85% 578 5.24%
24 43 2.20% 9 1.34% 19 1.71% 13 2.37% 20 3.08% 9 0.08%
25 89 4.56% 22 3.27% 68 6.12% 14 2.55% 24 3.69% 634 5.75%
26 49 2.51% 17 2.53% 23 2.07% 18 3.28% 29 4.46% 113 1.02%
27 123 6.30% 58 8.62% 56 5.04% 22 4.01% 37 5.69% 1008 9.14%
28 28 1.43% 11 1.63% 16 1.44% 11 2.01% 19 2.92% 164 1.48%
29 37 1.89% 12 1.78% 16 1.44% 12 2.19% 29 4.46% 173 1.57%
30 41 2.10% 17 2.53% 26 2.34% 15 2.74% 22 3.38% 418 3.79%
31 56 2.87% 14 2.08% 35 3.15% 26 4.74% 36 5.54% 351 3.18%

Hourly usage for March 2020

Hourly Statistics for March 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 134 6.86% 1 56 8.32% 2 68 6.12% 39 1198 10.86%
1 3 99 5.07% 1 40 5.94% 2 80 7.20% 24 738 6.70%
2 1 61 3.12% 0 22 3.27% 1 43 3.87% 15 458 4.16%
3 3 113 5.79% 1 49 7.28% 1 57 5.13% 28 870 7.89%
4 3 119 6.09% 1 55 8.17% 2 62 5.58% 23 719 6.52%
5 2 64 3.28% 0 29 4.31% 1 50 4.50% 18 564 5.11%
6 2 92 4.71% 0 18 2.67% 2 76 6.84% 3 103 0.94%
7 1 56 2.87% 0 18 2.67% 1 37 3.33% 20 631 5.73%
8 5 158 8.09% 2 66 9.81% 2 92 8.28% 27 850 7.70%
9 2 64 3.28% 0 13 1.93% 1 41 3.69% 8 235 2.14%
10 1 44 2.25% 0 11 1.63% 0 26 2.34% 1 16 0.14%
11 2 64 3.28% 0 12 1.78% 0 26 2.34% 10 295 2.67%
12 4 134 6.86% 1 58 8.62% 2 65 5.85% 35 1093 9.91%
13 1 40 2.05% 0 15 2.23% 0 26 2.34% 12 373 3.39%
14 1 53 2.71% 0 13 1.93% 1 32 2.88% 0 11 0.10%
15 5 158 8.09% 2 67 9.96% 2 79 7.11% 28 874 7.92%
16 2 64 3.28% 0 27 4.01% 1 40 3.60% 8 253 2.29%
17 2 77 3.94% 0 18 2.67% 1 51 4.59% 17 512 4.65%
18 1 57 2.92% 0 14 2.08% 1 34 3.06% 6 180 1.64%
19 1 53 2.71% 0 19 2.82% 1 31 2.79% 15 477 4.32%
20 1 39 2.00% 0 12 1.78% 0 20 1.80% 3 91 0.82%
21 1 55 2.82% 0 15 2.23% 1 32 2.88% 7 228 2.07%
22 3 106 5.43% 0 11 1.63% 0 18 1.62% 5 166 1.50%
23 1 49 2.51% 0 15 2.23% 0 25 2.25% 3 92 0.84%

Top 30 of 35 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 346 17.72% 225 2.04% /
2 31 1.59% 237 2.15% /stats/
3 18 0.92% 1243 11.27% /stats/usage_201909.html
4 18 0.92% 1260 11.43% /stats/usage_201911.html
5 18 0.92% 1508 13.68% /stats/usage_202002.html
6 17 0.87% 1099 9.97% /stats/usage_201908.html
7 17 0.87% 1234 11.19% /stats/usage_201910.html
8 17 0.87% 1393 12.63% /stats/usage_202001.html
9 17 0.87% 1198 10.86% /stats/usage_202003.html
10 15 0.77% 1127 10.22% /stats/usage_201912.html
11 11 0.56% 29 0.27% /stats/usage.png
12 8 0.41% 18 0.16% /stats/ctry_usage_201908.png
13 8 0.41% 18 0.16% /stats/ctry_usage_201909.png
14 8 0.41% 18 0.16% /stats/ctry_usage_201910.png
15 8 0.41% 18 0.16% /stats/ctry_usage_201911.png
16 8 0.41% 18 0.16% /stats/ctry_usage_201912.png
17 8 0.41% 18 0.16% /stats/ctry_usage_202001.png
18 8 0.41% 18 0.16% /stats/ctry_usage_202002.png
19 8 0.41% 23 0.21% /stats/daily_usage_201908.png
20 8 0.41% 32 0.29% /stats/daily_usage_201912.png
21 8 0.41% 30 0.27% /stats/daily_usage_202001.png
22 8 0.41% 17 0.16% /stats/hourly_usage_201909.png
23 8 0.41% 18 0.16% /stats/hourly_usage_201911.png
24 7 0.36% 26 0.24% /stats/daily_usage_201909.png
25 7 0.36% 24 0.22% /stats/daily_usage_201910.png
26 7 0.36% 24 0.22% /stats/daily_usage_201911.png
27 7 0.36% 14 0.13% /stats/hourly_usage_201908.png
28 6 0.31% 23 0.21% /stats/daily_usage_202002.png
29 6 0.31% 13 0.12% /stats/hourly_usage_201910.png
30 6 0.31% 13 0.12% /stats/hourly_usage_201912.png

Top 10 of 35 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 18 0.92% 1508 13.68% /stats/usage_202002.html
2 17 0.87% 1393 12.63% /stats/usage_202001.html
3 18 0.92% 1260 11.43% /stats/usage_201911.html
4 18 0.92% 1243 11.27% /stats/usage_201909.html
5 17 0.87% 1234 11.19% /stats/usage_201910.html
6 17 0.87% 1198 10.86% /stats/usage_202003.html
7 15 0.77% 1127 10.22% /stats/usage_201912.html
8 17 0.87% 1099 9.97% /stats/usage_201908.html
9 31 1.59% 237 2.15% /stats/
10 346 17.72% 225 2.04% /

Top 10 of 10 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 346 17.72% 304 79.58% /
2 17 0.87% 11 2.88% /stats/usage_201910.html
3 18 0.92% 11 2.88% /stats/usage_202002.html
4 31 1.59% 9 2.36% /stats/
5 18 0.92% 9 2.36% /stats/usage_201909.html
6 18 0.92% 9 2.36% /stats/usage_201911.html
7 17 0.87% 8 2.09% /stats/usage_201908.html
8 17 0.87% 8 2.09% /stats/usage_202001.html
9 17 0.87% 7 1.83% /stats/usage_202003.html
10 15 0.77% 6 1.57% /stats/usage_201912.html

Top 10 of 10 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 346 17.72% 290 76.72% /
2 31 1.59% 16 4.23% /stats/
3 18 0.92% 10 2.65% /stats/usage_201909.html
4 17 0.87% 10 2.65% /stats/usage_201910.html
5 17 0.87% 10 2.65% /stats/usage_202001.html
6 18 0.92% 10 2.65% /stats/usage_202002.html
7 17 0.87% 9 2.38% /stats/usage_202003.html
8 17 0.87% 8 2.12% /stats/usage_201908.html
9 18 0.92% 8 2.12% /stats/usage_201911.html
10 15 0.77% 7 1.85% /stats/usage_201912.html

Top 30 of 100 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1708 87.46% - (Direct Request)
2 42 2.15% http://wallner-win.com/
3 13 0.67% http://wallner-win.com/wp-login.php
4 8 0.41% https://sanitarywork.ru/i.php
5 4 0.20% https://med-bolnica.ru/kak-pobedit-besplodie-i-zaberemenet/
6 3 0.15% https://navigatorlaw.ru/zakon/zk_50/
7 3 0.15% https://navigatorlaw.ru/zakon/zk_56_1/
8 3 0.15% https://tasmed.ru/sesaesid/sesaesid_of_syendik_dna_hihchsajdovyvehcom_syaw/index_dilpt25_dicer1141.html
9 3 0.15% https://tasmed.ru/the_general_data/illnesses_of_a_skin/index_tplid25_recid1637.html
10 2 0.10% http://batsuperslash.imotor.com/space.php
11 2 0.10% http://prookhotu.ru/category/oruzhie-i-boepripasy
12 2 0.10% http://prookhotu.ru/tag/orientir
13 2 0.10% http://ts.bloodhand.de/forum/viewtopic.php
14 2 0.10% http://wallner-win.com
15 2 0.10% http://wallner-win.com/admin/
16 2 0.10% http://wallner-win.com/ads.txt
17 2 0.10% http://wallner-win.com/humans.txt
18 2 0.10% http://wallner-win.com/robots.txt
19 2 0.10% https://cumir.ru/dmitrij-zelenov
20 2 0.10% https://cumir.ru/mattias-shlitte
21 2 0.10% https://google.com/search
22 2 0.10% https://ilovediscovery.ru/category/kruche-ne-pridumaesh-1-sezon/next/4
23 2 0.10% https://ilovediscovery.ru/page/krutoy-tyuning-49-seriya-chevrolet-camaro-1967
24 2 0.10% https://med-bolnica.ru/5-lajfhakov-dlya-biznesvumen-kak-prijti-domoj-i-perestat-rukovodit/
25 2 0.10% https://moypodrostok.ru/psishologiya-podrostka/vospitanie-trudnish-podrostkov-chto-nuzno-ponyat
26 2 0.10% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_126/
27 2 0.10% https://sanitarywork.ru/text/razdel-iv-kanalizatsiya/104-ustroystvo-vann-dushevih-poddonov-umivalnikov-rakovin-i-moek
28 2 0.10% https://tasmed.ru/htlaeh_of_eht_dlihc/eht_sesaesid_desuac_by_sesuriv/index_dilpt25_dicer2196.html
29 2 0.10% https://www.cumir.ru/oleg-korotaev
30 2 0.10% https://zhit-budete.ru/hudeem-vmeste/umenshitsja-li-grud-pri-pohudenii

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% http://arsenal-info.ru/b/book/887674952/20

Top 15 of 126 Total User Agents
# Hits User Agent
1 405 20.74% Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html)
2 164 8.40% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 130 6.66% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 96 4.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
5 85 4.35% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 81 4.15% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 60 3.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
8 58 2.97% serpstatbot/1.0 (advanced backlink tracking bot; curl/7.58.0; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
9 55 2.82% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 47 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
11 39 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
12 34 1.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; FRD-AL00 Build/HUAWEIFRD-AL00; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
13 34 1.74% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
14 34 1.74% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/42.0.2311.1
15 34 1.74% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) AppleWebKit/537.36(KHTML,link Gecko) Version/4.0 Chrome/43.0.2357.1

Usage by Country for March 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1953 100.00% 673 100.00% 11027 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21