Usage Statistics for www.wallner-win.com

Summary Period: December 2020
Generated 01-Jan-2021 03:51 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2020
Total Hits 3127
Total Files 2316
Total Pages 2689
Total Visits 644
Total KBytes 16338
Total Unique Sites 448
Total Unique URLs 49
Total Unique Referrers 90
Total Unique User Agents 156
. Avg Max
Hits per Hour 4 63
Hits per Day 100 171
Files per Day 74 115
Pages per Day 86 137
Sites per Day 14 33
Visits per Day 20 33
KBytes per Day 527 1963
Hits by Response Code
Code 200 - OK 74.06% 2316
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 2
Code 302 - Found 10.33% 323
Code 404 - Not Found 15.54% 486

Daily usage for December 2020

Daily Statistics for December 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 75 2.40% 53 2.29% 64 2.38% 17 2.64% 24 5.36% 364 2.23%
2 95 3.04% 62 2.68% 76 2.83% 28 4.35% 33 7.37% 275 1.68%
3 75 2.40% 52 2.25% 67 2.49% 22 3.42% 24 5.36% 212 1.30%
4 76 2.43% 55 2.37% 68 2.53% 16 2.48% 22 4.91% 193 1.18%
5 106 3.39% 85 3.67% 98 3.64% 19 2.95% 25 5.58% 203 1.24%
6 171 5.47% 103 4.45% 137 5.09% 26 4.04% 31 6.92% 871 5.33%
7 115 3.68% 60 2.59% 76 2.83% 25 3.88% 29 6.47% 484 2.96%
8 92 2.94% 71 3.07% 84 3.12% 14 2.17% 14 3.12% 239 1.46%
9 83 2.65% 49 2.12% 58 2.16% 16 2.48% 23 5.13% 43 0.27%
10 83 2.65% 60 2.59% 70 2.60% 16 2.48% 21 4.69% 142 0.87%
11 68 2.17% 57 2.46% 66 2.45% 14 2.17% 15 3.35% 112 0.68%
12 115 3.68% 94 4.06% 99 3.68% 23 3.57% 29 6.47% 323 1.98%
13 124 3.97% 96 4.15% 114 4.24% 28 4.35% 27 6.03% 967 5.92%
14 67 2.14% 53 2.29% 58 2.16% 13 2.02% 15 3.35% 209 1.28%
15 75 2.40% 56 2.42% 67 2.49% 18 2.80% 21 4.69% 218 1.33%
16 83 2.65% 59 2.55% 68 2.53% 17 2.64% 25 5.58% 296 1.81%
17 76 2.43% 63 2.72% 65 2.42% 15 2.33% 19 4.24% 212 1.30%
18 127 4.06% 90 3.89% 108 4.02% 21 3.26% 23 5.13% 1963 12.01%
19 135 4.32% 115 4.97% 130 4.83% 28 4.35% 27 6.03% 427 2.61%
20 103 3.29% 75 3.24% 88 3.27% 33 5.12% 33 7.37% 844 5.17%
21 83 2.65% 65 2.81% 77 2.86% 25 3.88% 26 5.80% 727 4.45%
22 129 4.13% 102 4.40% 118 4.39% 28 4.35% 29 6.47% 489 3.00%
23 133 4.25% 87 3.76% 98 3.64% 27 4.19% 33 7.37% 265 1.62%
24 149 4.76% 102 4.40% 122 4.54% 20 3.11% 20 4.46% 1803 11.03%
25 98 3.13% 78 3.37% 86 3.20% 20 3.11% 21 4.69% 637 3.90%
26 93 2.97% 70 3.02% 81 3.01% 24 3.73% 23 5.13% 516 3.16%
27 64 2.05% 55 2.37% 55 2.05% 18 2.80% 16 3.57% 780 4.78%
28 116 3.71% 83 3.58% 106 3.94% 32 4.97% 27 6.03% 668 4.09%
29 109 3.49% 88 3.80% 92 3.42% 22 3.42% 25 5.58% 653 4.00%
30 116 3.71% 103 4.45% 107 3.98% 19 2.95% 23 5.13% 532 3.26%
31 93 2.97% 75 3.24% 86 3.20% 27 4.19% 26 5.80% 672 4.11%

Hourly usage for December 2020

Hourly Statistics for December 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 5 164 5.24% 4 140 6.04% 4 149 5.54% 21 636 3.89%
1 5 185 5.92% 4 154 6.65% 5 166 6.17% 26 797 4.88%
2 7 241 7.71% 5 169 7.30% 6 192 7.14% 60 1867 11.43%
3 5 162 5.18% 4 137 5.92% 4 149 5.54% 14 434 2.66%
4 6 188 6.01% 5 160 6.91% 5 170 6.32% 27 840 5.14%
5 5 178 5.69% 4 147 6.35% 5 164 6.10% 18 552 3.38%
6 4 150 4.80% 3 115 4.97% 4 131 4.87% 14 423 2.59%
7 2 85 2.72% 2 64 2.76% 2 72 2.68% 10 299 1.83%
8 3 110 3.52% 2 82 3.54% 2 87 3.24% 16 496 3.04%
9 3 110 3.52% 2 73 3.15% 2 87 3.24% 15 451 2.76%
10 2 81 2.59% 2 62 2.68% 2 72 2.68% 18 547 3.35%
11 2 84 2.69% 1 60 2.59% 2 73 2.71% 17 541 3.31%
12 2 85 2.72% 1 58 2.50% 2 66 2.45% 8 234 1.43%
13 3 97 3.10% 2 64 2.76% 2 87 3.24% 27 837 5.13%
14 6 200 6.40% 2 89 3.84% 4 136 5.06% 74 2290 14.01%
15 1 60 1.92% 1 41 1.77% 1 55 2.05% 17 514 3.15%
16 2 65 2.08% 1 42 1.81% 1 56 2.08% 21 645 3.95%
17 1 51 1.63% 0 17 0.73% 1 36 1.34% 6 174 1.07%
18 1 54 1.73% 0 22 0.95% 1 38 1.41% 13 417 2.55%
19 2 91 2.91% 1 57 2.46% 2 71 2.64% 30 934 5.72%
20 4 129 4.13% 3 106 4.58% 3 123 4.57% 11 344 2.11%
21 6 199 6.36% 5 157 6.78% 5 180 6.69% 36 1124 6.88%
22 5 181 5.79% 4 153 6.61% 5 166 6.17% 18 573 3.51%
23 5 177 5.66% 4 147 6.35% 5 163 6.06% 12 368 2.25%

Top 30 of 49 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2054 65.69% 1347 8.25% /
2 33 1.06% 326 2.00% /stats/
3 18 0.58% 1567 9.59% /stats/usage_202003.html
4 15 0.48% 1036 6.34% /stats/usage_201909.html
5 15 0.48% 1257 7.69% /stats/usage_202002.html
6 13 0.42% 1115 6.83% /stats/usage_202004.html
7 12 0.38% 776 4.75% /stats/usage_201908.html
8 12 0.38% 890 5.45% /stats/usage_201911.html
9 12 0.38% 983 6.02% /stats/usage_202001.html
10 12 0.38% 1070 6.55% /stats/usage_202005.html
11 11 0.35% 1005 6.15% /stats/usage_202007.html
12 10 0.32% 919 5.62% /stats/usage_202008.html
13 9 0.29% 724 4.43% /stats/usage_202012.html
14 8 0.26% 581 3.56% /stats/usage_201910.html
15 8 0.26% 726 4.44% /stats/usage_202011.html
16 6 0.19% 526 3.22% /stats/usage_202010.html
17 5 0.16% 10 0.06% /stats/hourly_usage_201908.png
18 5 0.16% 403 2.46% /stats/usage_201912.html
19 5 0.16% 423 2.59% /stats/usage_202006.html
20 5 0.16% 458 2.80% /stats/usage_202009.html
21 4 0.13% 14 0.08% /stats/daily_usage_201911.png
22 3 0.10% 12 0.07% /stats/daily_usage_202003.png
23 3 0.10% 12 0.07% /stats/daily_usage_202004.png
24 3 0.10% 12 0.07% /stats/daily_usage_202005.png
25 3 0.10% 12 0.07% /stats/daily_usage_202010.png
26 3 0.10% 6 0.04% /stats/hourly_usage_202010.png
27 2 0.06% 5 0.03% /stats/ctry_usage_202009.png
28 2 0.06% 7 0.04% /stats/daily_usage_201910.png
29 2 0.06% 8 0.05% /stats/daily_usage_202006.png
30 2 0.06% 8 0.05% /stats/daily_usage_202009.png

Top 10 of 49 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 18 0.58% 1567 9.59% /stats/usage_202003.html
2 2054 65.69% 1347 8.25% /
3 15 0.48% 1257 7.69% /stats/usage_202002.html
4 13 0.42% 1115 6.83% /stats/usage_202004.html
5 12 0.38% 1070 6.55% /stats/usage_202005.html
6 15 0.48% 1036 6.34% /stats/usage_201909.html
7 11 0.35% 1005 6.15% /stats/usage_202007.html
8 12 0.38% 983 6.02% /stats/usage_202001.html
9 10 0.32% 919 5.62% /stats/usage_202008.html
10 12 0.38% 890 5.45% /stats/usage_201911.html

Top 10 of 19 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2054 65.69% 400 75.33% /
2 33 1.06% 16 3.01% /stats/
3 15 0.48% 12 2.26% /stats/usage_201909.html
4 18 0.58% 12 2.26% /stats/usage_202003.html
5 15 0.48% 11 2.07% /stats/usage_202002.html
6 13 0.42% 10 1.88% /stats/usage_202004.html
7 12 0.38% 9 1.69% /stats/usage_202005.html
8 12 0.38% 8 1.51% /stats/usage_201908.html
9 12 0.38% 8 1.51% /stats/usage_201911.html
10 12 0.38% 8 1.51% /stats/usage_202001.html

Top 10 of 19 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2054 65.69% 391 74.05% /
2 33 1.06% 18 3.41% /stats/
3 18 0.58% 15 2.84% /stats/usage_202003.html
4 15 0.48% 12 2.27% /stats/usage_201909.html
5 15 0.48% 12 2.27% /stats/usage_202002.html
6 13 0.42% 11 2.08% /stats/usage_202004.html
7 12 0.38% 8 1.52% /stats/usage_201908.html
8 12 0.38% 8 1.52% /stats/usage_201911.html
9 12 0.38% 8 1.52% /stats/usage_202001.html
10 11 0.35% 8 1.52% /stats/usage_202007.html

Top 30 of 90 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1127 36.04% - (Direct Request)
2 810 25.90% https://doska.info/razmestit-obyavlenie
3 114 3.65% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-zarubezhnoy-nedvizhimosti
4 113 3.61% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-kottedzha
5 108 3.45% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-kvartiry
6 102 3.26% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-doma
7 102 3.26% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-nedvizhimosti-za-rubezhom
8 100 3.20% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-apartamenta
9 92 2.94% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-taunhausa
10 91 2.91% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-dachi
11 89 2.85% https://www.google.ru/search
12 13 0.42% http://wallner-win.com
13 11 0.35% http://wallner-win.com/wp-login.php
14 10 0.32% http://wallner-win.com/
15 6 0.19% wallner-win.com
16 5 0.16% https://ilovediscovery.ru/category/iz-chego-eto-sdelano-6-sezon/next/2
17 5 0.16% https://www.google.com
18 4 0.13% http://prookhotu.ru/category/oxota-na-zverya
19 4 0.13% https://avtocarsp.ru/subaru-i-toyota-podgotovili-sovmestnyy-krossove/
20 4 0.13% https://doma.info/russia/
21 4 0.13% https://navigatorlaw.ru/zakon/zakon-o-policii_46/
22 4 0.13% https://svddb.ru/about/news/new18/
23 4 0.13% https://zhit-budete.ru/zdorovie-rebenka/zapor-u-novorozhdennogo
24 4 0.13% www.google.com
25 3 0.10% http://prookhotu.ru/tag/gluxar
26 3 0.10% http://wallner-win.com/ads.txt
27 3 0.10% http://wallner-win.com/humans.txt
28 3 0.10% https://bestwebber.ru/ystanovka-docker-na-ubuntu-16-04/
29 3 0.10% https://doska.info/me/
30 3 0.10% https://doska.info/podat-obyavlenie

Top 10 of 10 Total Search Strings
# Hits Search String
1 14 15.73% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-kvartiry
2 12 13.48% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-doma
3 12 13.48% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-kottedzha
4 10 11.24% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-taunhausa
5 9 10.11% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-dachi
6 9 10.11% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-nedvizhimosti-za-rubezhom
7 8 8.99% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-zarubezhnoy-nedvizhimosti
8 8 8.99% https://doska.info/razmestit-obyavlenie
9 6 6.74% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-apartamenta
10 1 1.12% https://ok.ru/doskaobyavlenii

Top 15 of 156 Total User Agents
# Hits User Agent
1 199 6.36% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 133 4.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 120 3.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 112 3.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 72 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 70 2.24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 65 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
8 58 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
9 55 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 54 1.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 48 1.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.108 Safari/537.36
12 46 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
13 46 1.47% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
14 44 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 42 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36

Usage by Country for December 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3127 100.00% 2316 100.00% 16338 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23