Usage Statistics for www.wallner-win.com

Summary Period: January 2021
Generated 25-Jan-2021 03:26 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2021
Total Hits 2366
Total Files 1692
Total Pages 2026
Total Visits 481
Total KBytes 14958
Total Unique Sites 422
Total Unique URLs 39
Total Unique Referrers 81
Total Unique User Agents 152
. Avg Max
Hits per Hour 3 58
Hits per Day 94 177
Files per Day 67 134
Pages per Day 81 157
Sites per Day 16 47
Visits per Day 19 32
KBytes per Day 598 2178
Hits by Response Code
Code 200 - OK 71.51% 1692
Code 302 - Found 12.30% 291
Code 404 - Not Found 16.19% 383

Daily usage for January 2021

Daily Statistics for January 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 107 4.52% 84 4.96% 96 4.74% 32 6.65% 28 6.64% 842 5.63%
2 107 4.52% 93 5.50% 96 4.74% 18 3.74% 24 5.69% 429 2.87%
3 104 4.40% 84 4.96% 93 4.59% 21 4.37% 18 4.27% 236 1.58%
4 77 3.25% 53 3.13% 62 3.06% 23 4.78% 27 6.40% 624 4.17%
5 59 2.49% 46 2.72% 49 2.42% 11 2.29% 18 4.27% 375 2.51%
6 91 3.85% 69 4.08% 76 3.75% 15 3.12% 16 3.79% 657 4.39%
7 61 2.58% 47 2.78% 55 2.71% 14 2.91% 16 3.79% 126 0.84%
8 142 6.00% 84 4.96% 122 6.02% 24 4.99% 24 5.69% 1731 11.57%
9 100 4.23% 77 4.55% 85 4.20% 22 4.57% 29 6.87% 458 3.06%
10 96 4.06% 70 4.14% 85 4.20% 27 5.61% 27 6.40% 563 3.77%
11 73 3.09% 53 3.13% 64 3.16% 19 3.95% 21 4.98% 553 3.70%
12 91 3.85% 41 2.42% 61 3.01% 17 3.53% 17 4.03% 378 2.53%
13 116 4.90% 61 3.61% 101 4.99% 21 4.37% 23 5.45% 524 3.50%
14 82 3.47% 60 3.55% 75 3.70% 28 5.82% 29 6.87% 580 3.88%
15 102 4.31% 63 3.72% 88 4.34% 30 6.24% 39 9.24% 370 2.47%
16 130 5.49% 114 6.74% 124 6.12% 25 5.20% 25 5.92% 1046 6.99%
17 120 5.07% 99 5.85% 109 5.38% 25 5.20% 23 5.45% 927 6.20%
18 75 3.17% 49 2.90% 67 3.31% 21 4.37% 25 5.92% 372 2.49%
19 109 4.61% 43 2.54% 57 2.81% 19 3.95% 47 11.14% 376 2.51%
20 65 2.75% 47 2.78% 54 2.67% 17 3.53% 24 5.69% 386 2.58%
21 67 2.83% 49 2.90% 55 2.71% 15 3.12% 24 5.69% 354 2.37%
22 94 3.97% 69 4.08% 83 4.10% 20 4.16% 20 4.74% 314 2.10%
23 99 4.18% 87 5.14% 93 4.59% 14 2.91% 17 4.03% 456 3.05%
24 177 7.48% 134 7.92% 157 7.75% 22 4.57% 29 6.87% 2178 14.56%
25 22 0.93% 16 0.95% 19 0.94% 5 1.04% 8 1.90% 105 0.70%

Hourly usage for January 2021

Hourly Statistics for January 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 5 142 6.00% 4 113 6.68% 5 128 6.32% 19 463 3.10%
1 6 160 6.76% 5 136 8.04% 5 149 7.35% 32 790 5.28%
2 7 179 7.57% 5 131 7.74% 6 166 8.19% 25 616 4.12%
3 7 179 7.57% 4 113 6.68% 4 120 5.92% 21 528 3.53%
4 5 147 6.21% 4 117 6.91% 5 136 6.71% 10 251 1.68%
5 4 109 4.61% 3 96 5.67% 4 103 5.08% 29 715 4.78%
6 3 95 4.02% 2 73 4.31% 3 84 4.15% 23 576 3.85%
7 4 123 5.20% 3 77 4.55% 4 104 5.13% 79 1978 13.22%
8 3 79 3.34% 2 50 2.96% 2 73 3.60% 40 1006 6.73%
9 4 119 5.03% 2 70 4.14% 4 110 5.43% 38 938 6.27%
10 2 58 2.45% 1 41 2.42% 2 52 2.57% 15 371 2.48%
11 1 38 1.61% 1 30 1.77% 1 31 1.53% 11 274 1.83%
12 2 63 2.66% 1 42 2.48% 1 47 2.32% 36 901 6.02%
13 2 70 2.96% 2 51 3.01% 2 58 2.86% 26 658 4.40%
14 2 57 2.41% 1 31 1.83% 1 46 2.27% 8 200 1.34%
15 3 76 3.21% 1 41 2.42% 2 54 2.67% 23 587 3.92%
16 1 49 2.07% 1 30 1.77% 1 43 2.12% 13 325 2.17%
17 3 77 3.25% 0 21 1.24% 1 46 2.27% 10 240 1.60%
18 2 57 2.41% 1 31 1.83% 1 41 2.02% 42 1046 6.99%
19 2 56 2.37% 1 33 1.95% 1 45 2.22% 26 646 4.32%
20 2 71 3.00% 2 51 3.01% 2 57 2.81% 11 271 1.81%
21 4 115 4.86% 3 93 5.50% 4 101 4.99% 17 421 2.81%
22 5 131 5.54% 4 113 6.68% 4 119 5.87% 37 917 6.13%
23 4 116 4.90% 4 108 6.38% 4 113 5.58% 10 240 1.60%

Top 30 of 39 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1486 62.81% 973 6.51% /
2 23 0.97% 2002 13.38% /stats/usage_202003.html
3 20 0.85% 1784 11.92% /stats/usage_202005.html
4 16 0.68% 158 1.06% /stats/
5 11 0.46% 1007 6.73% /stats/usage_202009.html
6 10 0.42% 914 6.11% /stats/usage_202007.html
7 9 0.38% 582 3.89% /stats/usage_201908.html
8 9 0.38% 772 5.16% /stats/usage_202004.html
9 9 0.38% 761 5.09% /stats/usage_202006.html
10 8 0.34% 644 4.31% /stats/usage_201912.html
11 8 0.34% 670 4.48% /stats/usage_202002.html
12 8 0.34% 735 4.91% /stats/usage_202008.html
13 7 0.30% 483 3.23% /stats/usage_201909.html
14 7 0.30% 508 3.40% /stats/usage_201910.html
15 7 0.30% 519 3.47% /stats/usage_201911.html
16 6 0.25% 492 3.29% /stats/usage_202001.html
17 6 0.25% 545 3.64% /stats/usage_202011.html
18 5 0.21% 439 2.93% /stats/usage_202010.html
19 5 0.21% 446 2.98% /stats/usage_202012.html
20 5 0.21% 394 2.63% /stats/usage_202101.html
21 4 0.17% 16 0.10% /stats/daily_usage_202005.png
22 3 0.13% 12 0.08% /stats/daily_usage_202007.png
23 2 0.08% 7 0.05% /stats/daily_usage_201910.png
24 2 0.08% 8 0.05% /stats/daily_usage_202004.png
25 2 0.08% 8 0.05% /stats/daily_usage_202006.png
26 1 0.04% 2 0.01% /stats/ctry_usage_202004.png
27 1 0.04% 2 0.01% /stats/ctry_usage_202005.png
28 1 0.04% 2 0.01% /stats/ctry_usage_202007.png
29 1 0.04% 2 0.02% /stats/ctry_usage_202009.png
30 1 0.04% 2 0.02% /stats/ctry_usage_202012.png

Top 10 of 39 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23 0.97% 2002 13.38% /stats/usage_202003.html
2 20 0.85% 1784 11.92% /stats/usage_202005.html
3 11 0.46% 1007 6.73% /stats/usage_202009.html
4 1486 62.81% 973 6.51% /
5 10 0.42% 914 6.11% /stats/usage_202007.html
6 9 0.38% 772 5.16% /stats/usage_202004.html
7 9 0.38% 761 5.09% /stats/usage_202006.html
8 8 0.34% 735 4.91% /stats/usage_202008.html
9 8 0.34% 670 4.48% /stats/usage_202002.html
10 8 0.34% 644 4.31% /stats/usage_201912.html

Top 10 of 20 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1486 62.81% 271 67.92% /
2 23 0.97% 20 5.01% /stats/usage_202003.html
3 20 0.85% 18 4.51% /stats/usage_202005.html
4 11 0.46% 9 2.26% /stats/usage_202009.html
5 16 0.68% 7 1.75% /stats/
6 9 0.38% 7 1.75% /stats/usage_201908.html
7 9 0.38% 7 1.75% /stats/usage_202004.html
8 9 0.38% 7 1.75% /stats/usage_202006.html
9 10 0.42% 7 1.75% /stats/usage_202007.html
10 8 0.34% 6 1.50% /stats/usage_202008.html

Top 10 of 20 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1486 62.81% 268 68.19% /
2 23 0.97% 18 4.58% /stats/usage_202003.html
3 20 0.85% 17 4.33% /stats/usage_202005.html
4 11 0.46% 9 2.29% /stats/usage_202009.html
5 9 0.38% 7 1.78% /stats/usage_201908.html
6 9 0.38% 7 1.78% /stats/usage_202004.html
7 9 0.38% 7 1.78% /stats/usage_202006.html
8 10 0.42% 7 1.78% /stats/usage_202007.html
9 16 0.68% 6 1.53% /stats/
10 8 0.34% 6 1.53% /stats/usage_201912.html

Top 30 of 81 Total Referrers
# Hits Referrer
1 873 36.90% - (Direct Request)
2 216 9.13% https://doska.info/zennoposter
3 208 8.79% https://doska.info/xrumer
4 205 8.66% https://doska.info/reg-ru
5 183 7.73% https://znakomstva.net/videochat
6 181 7.65% https://doska.info/infernosolutions
7 175 7.40% https://doska.info/dobavit-obyavlenie
8 43 1.82% https://www.google.ru/search
9 34 1.44% http://wallner-win.com/
10 30 1.27% https://doska.info/razmestit-obyavlenie
11 13 0.55% http://wallner-win.com/wp-login.php
12 7 0.30% http://wallner-win.com
13 5 0.21% http://wallner-win.com/ads.txt
14 4 0.17% http://wallner-win.com/humans.txt
15 4 0.17% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-kvartiry
16 4 0.17% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-zarubezhnoy-nedvizhimosti
17 4 0.17% https://zhit-budete.ru/eto-nado-znat/kak-ponjat-chto-son-ne-prinosit-polzy
18 3 0.13% http://prookhotu.ru/tag/gluxar
19 3 0.13% http://wallner-win.com/robots.txt
20 3 0.13% https://avtocarsp.ru/subaru-i-toyota-podgotovili-sovmestnyy-krossove/
21 3 0.13% https://cumir.ru/egor-yakovlev
22 3 0.13% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-kottedzha
23 3 0.13% https://med-bolnica.ru/novosibirskij-nejrohirurg-stal-geroem-sotssetej-posle-operatsii-zhitelnitse-volgograda/
24 3 0.13% https://med-bolnica.ru/veronika-skvortsova-chislo-byudzhetnyh-mest-v-medvuzah-uvelichitsya-v-2-5-raza-v-2019-godu/
25 3 0.13% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_856/
26 3 0.13% https://tasmed.ru/sesaesid/sesaesid_of_enummi_metsys/index_dilpt25_dicer844.html
27 2 0.08% http://goodnew.ru/user/aminoToows/
28 2 0.08% http://l2manual.ru/user/RaymondNG/
29 2 0.08% http://prookhotu.ru/2014/06
30 2 0.08% https://bestwebber.ru/ystanovka-docker-na-ubuntu-16-04/

Top 9 of 9 Total Search Strings
# Hits Search String
1 11 25.58% https://doska.info/reg-ru
2 8 18.60% https://doska.info/zennoposter
3 7 16.28% https://doska.info/xrumer
4 7 16.28% https://znakomstva.net/videochat
5 4 9.30% https://doska.info/infernosolutions
6 2 4.65% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-dachi
7 2 4.65% https://doska.info/dobavit-obyavlenie
8 1 2.33% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-nedvizhimosti-za-rubezhom
9 1 2.33% https://doska.info/razmestit-obyavlenie

Top 15 of 152 Total User Agents
# Hits User Agent
1 170 7.19% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 100 4.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 93 3.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 83 3.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 51 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 51 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 51 2.16% serpstatbot/2.0 beta (advanced backlink tracking bot; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
8 49 2.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.108 Safari/537.36
9 43 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
10 41 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 41 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
12 40 1.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
13 35 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
14 34 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 33 1.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://

Usage by Country for January 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2366 100.00% 1692 100.00% 14958 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23