Usage Statistics for www.wallner-win.com

Summary Period: January 2021
Generated 01-Feb-2021 03:44 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2021
Total Hits 3145
Total Files 2221
Total Pages 2692
Total Visits 606
Total KBytes 19701
Total Unique Sites 518
Total Unique URLs 42
Total Unique Referrers 90
Total Unique User Agents 165
. Avg Max
Hits per Hour 4 58
Hits per Day 101 177
Files per Day 71 134
Pages per Day 86 157
Sites per Day 16 47
Visits per Day 19 32
KBytes per Day 636 2178
Hits by Response Code
Code 200 - OK 70.62% 2221
Code 302 - Found 12.91% 406
Code 404 - Not Found 16.47% 518

Daily usage for January 2021

Daily Statistics for January 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 107 3.40% 84 3.78% 96 3.57% 32 5.28% 28 5.41% 842 4.27%
2 107 3.40% 93 4.19% 96 3.57% 18 2.97% 24 4.63% 429 2.18%
3 104 3.31% 84 3.78% 93 3.45% 21 3.47% 18 3.47% 236 1.20%
4 77 2.45% 53 2.39% 62 2.30% 23 3.80% 27 5.21% 624 3.17%
5 59 1.88% 46 2.07% 49 1.82% 11 1.82% 18 3.47% 375 1.90%
6 91 2.89% 69 3.11% 76 2.82% 15 2.48% 16 3.09% 657 3.33%
7 61 1.94% 47 2.12% 55 2.04% 14 2.31% 16 3.09% 126 0.64%
8 142 4.52% 84 3.78% 122 4.53% 24 3.96% 24 4.63% 1731 8.79%
9 100 3.18% 77 3.47% 85 3.16% 22 3.63% 29 5.60% 458 2.32%
10 96 3.05% 70 3.15% 85 3.16% 27 4.46% 27 5.21% 563 2.86%
11 73 2.32% 53 2.39% 64 2.38% 19 3.14% 21 4.05% 553 2.81%
12 91 2.89% 41 1.85% 61 2.27% 17 2.81% 17 3.28% 378 1.92%
13 116 3.69% 61 2.75% 101 3.75% 21 3.47% 23 4.44% 524 2.66%
14 82 2.61% 60 2.70% 75 2.79% 28 4.62% 29 5.60% 580 2.94%
15 102 3.24% 63 2.84% 88 3.27% 30 4.95% 39 7.53% 370 1.88%
16 130 4.13% 114 5.13% 124 4.61% 25 4.13% 25 4.83% 1046 5.31%
17 120 3.82% 99 4.46% 109 4.05% 25 4.13% 23 4.44% 927 4.71%
18 75 2.38% 49 2.21% 67 2.49% 21 3.47% 25 4.83% 372 1.89%
19 109 3.47% 43 1.94% 57 2.12% 19 3.14% 47 9.07% 376 1.91%
20 65 2.07% 47 2.12% 54 2.01% 17 2.81% 24 4.63% 386 1.96%
21 67 2.13% 49 2.21% 55 2.04% 15 2.48% 24 4.63% 354 1.80%
22 94 2.99% 69 3.11% 83 3.08% 20 3.30% 20 3.86% 314 1.59%
23 99 3.15% 87 3.92% 93 3.45% 14 2.31% 17 3.28% 456 2.32%
24 177 5.63% 134 6.03% 157 5.83% 22 3.63% 29 5.60% 2178 11.05%
25 123 3.91% 64 2.88% 117 4.35% 31 5.12% 32 6.18% 1297 6.58%
26 160 5.09% 89 4.01% 147 5.46% 25 4.13% 27 5.21% 2056 10.44%
27 74 2.35% 54 2.43% 66 2.45% 24 3.96% 25 4.83% 409 2.08%
28 60 1.91% 48 2.16% 53 1.97% 16 2.64% 15 2.90% 394 2.00%
29 98 3.12% 78 3.51% 76 2.82% 12 1.98% 15 2.90% 427 2.17%
30 160 5.09% 114 5.13% 120 4.46% 9 1.49% 27 5.21% 98 0.50%
31 126 4.01% 98 4.41% 106 3.94% 19 3.14% 29 5.60% 166 0.84%

Hourly usage for January 2021

Hourly Statistics for January 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 5 182 5.79% 4 141 6.35% 5 161 5.98% 21 658 3.34%
1 6 190 6.04% 5 161 7.25% 5 175 6.50% 29 898 4.56%
2 6 205 6.52% 5 156 7.02% 6 191 7.10% 23 701 3.56%
3 7 232 7.38% 4 143 6.44% 4 152 5.65% 20 634 3.22%
4 7 232 7.38% 4 151 6.80% 6 206 7.65% 9 279 1.42%
5 4 148 4.71% 4 130 5.85% 4 139 5.16% 27 838 4.26%
6 4 126 4.01% 3 98 4.41% 3 114 4.23% 19 592 3.01%
7 4 141 4.48% 2 91 4.10% 3 120 4.46% 79 2438 12.37%
8 3 104 3.31% 2 68 3.06% 3 94 3.49% 53 1637 8.31%
9 4 134 4.26% 2 84 3.78% 4 124 4.61% 36 1124 5.71%
10 3 109 3.47% 1 52 2.34% 3 100 3.71% 12 383 1.94%
11 2 73 2.32% 1 53 2.39% 1 50 1.86% 16 489 2.48%
12 2 76 2.42% 1 52 2.34% 1 60 2.23% 29 908 4.61%
13 2 89 2.83% 2 64 2.88% 2 74 2.75% 24 757 3.84%
14 3 116 3.69% 2 70 3.15% 3 101 3.75% 56 1725 8.76%
15 2 85 2.70% 1 47 2.12% 2 62 2.30% 19 600 3.05%
16 2 68 2.16% 1 41 1.85% 1 56 2.08% 11 333 1.69%
17 3 106 3.37% 1 38 1.71% 2 67 2.49% 17 537 2.73%
18 2 83 2.64% 1 47 2.12% 2 64 2.38% 38 1166 5.92%
19 2 77 2.45% 1 48 2.16% 2 65 2.41% 21 656 3.33%
20 3 102 3.24% 2 78 3.51% 2 84 3.12% 15 453 2.30%
21 4 143 4.55% 3 119 5.36% 4 129 4.79% 19 593 3.01%
22 5 165 5.25% 4 145 6.53% 4 153 5.68% 30 938 4.76%
23 5 159 5.06% 4 144 6.48% 4 151 5.61% 12 364 1.85%

Top 30 of 42 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1946 61.88% 1275 6.47% /
2 28 0.89% 277 1.41% /stats/
3 27 0.86% 2350 11.93% /stats/usage_202003.html
4 22 0.70% 1962 9.96% /stats/usage_202005.html
5 16 0.51% 1464 7.43% /stats/usage_202009.html
6 15 0.48% 1370 6.96% /stats/usage_202007.html
7 14 0.45% 1201 6.10% /stats/usage_202004.html
8 12 0.38% 1015 5.15% /stats/usage_202006.html
9 10 0.32% 646 3.28% /stats/usage_201908.html
10 10 0.32% 691 3.51% /stats/usage_201909.html
11 10 0.32% 805 4.09% /stats/usage_201912.html
12 10 0.32% 919 4.66% /stats/usage_202008.html
13 10 0.32% 908 4.61% /stats/usage_202011.html
14 9 0.29% 754 3.83% /stats/usage_202002.html
15 9 0.29% 736 3.74% /stats/usage_202101.html
16 8 0.25% 581 2.95% /stats/usage_201910.html
17 8 0.25% 593 3.01% /stats/usage_201911.html
18 8 0.25% 655 3.33% /stats/usage_202001.html
19 8 0.25% 714 3.62% /stats/usage_202012.html
20 7 0.22% 614 3.12% /stats/usage_202010.html
21 4 0.13% 16 0.08% /stats/daily_usage_202005.png
22 3 0.10% 12 0.06% /stats/daily_usage_202007.png
23 2 0.06% 5 0.02% /stats/ctry_usage_202012.png
24 2 0.06% 7 0.03% /stats/daily_usage_201910.png
25 2 0.06% 8 0.04% /stats/daily_usage_202004.png
26 2 0.06% 8 0.04% /stats/daily_usage_202006.png
27 2 0.06% 8 0.04% /stats/daily_usage_202012.png
28 2 0.06% 4 0.02% /stats/hourly_usage_202012.png
29 2 0.06% 6 0.03% /stats/usage.png
30 1 0.03% 2 0.01% /stats/ctry_usage_202004.png

Top 10 of 42 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 27 0.86% 2350 11.93% /stats/usage_202003.html
2 22 0.70% 1962 9.96% /stats/usage_202005.html
3 16 0.51% 1464 7.43% /stats/usage_202009.html
4 15 0.48% 1370 6.96% /stats/usage_202007.html
5 1946 61.88% 1275 6.47% /
6 14 0.45% 1201 6.10% /stats/usage_202004.html
7 12 0.38% 1015 5.15% /stats/usage_202006.html
8 10 0.32% 919 4.66% /stats/usage_202008.html
9 10 0.32% 908 4.61% /stats/usage_202011.html
10 10 0.32% 805 4.09% /stats/usage_201912.html

Top 10 of 20 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1946 61.88% 353 69.08% /
2 27 0.86% 22 4.31% /stats/usage_202003.html
3 22 0.70% 18 3.52% /stats/usage_202005.html
4 28 0.89% 16 3.13% /stats/
5 16 0.51% 12 2.35% /stats/usage_202009.html
6 15 0.48% 11 2.15% /stats/usage_202007.html
7 14 0.45% 10 1.96% /stats/usage_202004.html
8 12 0.38% 8 1.57% /stats/usage_202006.html
9 10 0.32% 7 1.37% /stats/usage_201908.html
10 10 0.32% 7 1.37% /stats/usage_201909.html

Top 10 of 20 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1946 61.88% 349 69.25% /
2 27 0.86% 20 3.97% /stats/usage_202003.html
3 22 0.70% 18 3.57% /stats/usage_202005.html
4 28 0.89% 15 2.98% /stats/
5 16 0.51% 12 2.38% /stats/usage_202009.html
6 14 0.45% 10 1.98% /stats/usage_202004.html
7 15 0.48% 10 1.98% /stats/usage_202007.html
8 12 0.38% 9 1.79% /stats/usage_202006.html
9 10 0.32% 7 1.39% /stats/usage_201908.html
10 10 0.32% 7 1.39% /stats/usage_201909.html

Top 30 of 90 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1146 36.44% - (Direct Request)
2 277 8.81% https://doska.info/zennoposter
3 271 8.62% https://doska.info/xrumer
4 269 8.55% https://doska.info/reg-ru
5 243 7.73% https://doska.info/infernosolutions
6 239 7.60% https://doska.info/dobavit-obyavlenie
7 235 7.47% https://znakomstva.net/videochat
8 49 1.56% https://www.google.ru/search
9 48 1.53% http://wallner-win.com
10 37 1.18% http://wallner-win.com/
11 30 0.95% https://doska.info/razmestit-obyavlenie
12 29 0.92% https://doska.info/item/add
13 13 0.41% http://wallner-win.com/wp-login.php
14 6 0.19% http://wallner-win.com/ads.txt
15 5 0.16% http://wallner-win.com/humans.txt
16 5 0.16% https://zhit-budete.ru/eto-nado-znat/kak-ponjat-chto-son-ne-prinosit-polzy
17 4 0.13% http://prookhotu.ru/tag/gluxar
18 4 0.13% http://wallner-win.com/robots.txt
19 4 0.13% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-kvartiry
20 4 0.13% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-zarubezhnoy-nedvizhimosti
21 4 0.13% https://med-bolnica.ru/novosibirskij-nejrohirurg-stal-geroem-sotssetej-posle-operatsii-zhitelnitse-volgograda/
22 4 0.13% https://navigatorlaw.ru/zakon/gk_856/
23 4 0.13% https://tasmed.ru/sesaesid/sesaesid_of_enummi_metsys/index_dilpt25_dicer844.html
24 3 0.10% https://avtocarsp.ru/subaru-i-toyota-podgotovili-sovmestnyy-krossove/
25 3 0.10% https://bestwebber.ru/ystanovka-docker-na-ubuntu-16-04/
26 3 0.10% https://cumir.ru/egor-yakovlev
27 3 0.10% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-kottedzha
28 3 0.10% https://ilovediscovery.ru/page/huzhe-byt-ne-moglo-6-seriya-v-ledyanoy-lovushke
29 3 0.10% https://med-bolnica.ru/veronika-skvortsova-chislo-byudzhetnyh-mest-v-medvuzah-uvelichitsya-v-2-5-raza-v-2019-godu/
30 3 0.10% https://sanitarywork.ru/text/razdel-ii-tsentralnoe-otoplenie/

Top 9 of 9 Total Search Strings
# Hits Search String
1 11 22.45% https://doska.info/reg-ru
2 10 20.41% https://doska.info/zennoposter
3 9 18.37% https://doska.info/xrumer
4 7 14.29% https://znakomstva.net/videochat
5 6 12.24% https://doska.info/infernosolutions
6 2 4.08% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-dachi
7 2 4.08% https://doska.info/dobavit-obyavlenie
8 1 2.04% https://doma.info/podat-obyavlenie-o-prodazhe-nedvizhimosti-za-rubezhom
9 1 2.04% https://doska.info/razmestit-obyavlenie

Top 15 of 165 Total User Agents
# Hits User Agent
1 206 6.55% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 135 4.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 130 4.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 100 3.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 75 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
6 64 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 59 1.88% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 55 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
9 51 1.62% serpstatbot/2.0 beta (advanced backlink tracking bot; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
10 49 1.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.108 Safari/537.36
11 47 1.49% LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US)
12 47 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
13 42 1.34% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
14 42 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
15 42 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36

Usage by Country for January 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3145 100.00% 2221 100.00% 19701 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23