Usage Statistics for www.wallner-win.com

Summary Period: February 2021
Generated 01-Mar-2021 03:08 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 4390
Total Files 3436
Total Pages 3817
Total Visits 711
Total KBytes 16992
Total Unique Sites 552
Total Unique URLs 79
Total Unique Referrers 84
Total Unique User Agents 219
. Avg Max
Hits per Hour 6 273
Hits per Day 156 520
Files per Day 122 445
Pages per Day 136 506
Sites per Day 19 156
Visits per Day 25 151
KBytes per Day 607 1971
Hits by Response Code
Code 200 - OK 78.27% 3436
Code 302 - Found 9.02% 396
Code 404 - Not Found 12.71% 558

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 96 2.19% 64 1.86% 77 2.02% 32 4.50% 34 6.16% 630 3.71%
2 98 2.23% 67 1.95% 88 2.31% 28 3.94% 29 5.25% 312 1.84%
3 150 3.42% 114 3.32% 137 3.59% 32 4.50% 35 6.34% 553 3.25%
4 128 2.92% 94 2.74% 121 3.17% 29 4.08% 27 4.89% 210 1.24%
5 117 2.67% 94 2.74% 110 2.88% 29 4.08% 24 4.35% 709 4.17%
6 174 3.96% 100 2.91% 101 2.65% 6 0.84% 14 2.54% 251 1.48%
7 100 2.28% 83 2.42% 88 2.31% 11 1.55% 17 3.08% 141 0.83%
8 68 1.55% 56 1.63% 63 1.65% 11 1.55% 15 2.72% 186 1.10%
9 129 2.94% 100 2.91% 120 3.14% 20 2.81% 22 3.99% 1457 8.58%
10 111 2.53% 83 2.42% 97 2.54% 29 4.08% 28 5.07% 612 3.60%
11 92 2.10% 67 1.95% 83 2.17% 28 3.94% 29 5.25% 790 4.65%
12 64 1.46% 35 1.02% 55 1.44% 28 3.94% 31 5.62% 199 1.17%
13 34 0.77% 7 0.20% 21 0.55% 18 2.53% 29 5.25% 271 1.59%
14 112 2.55% 88 2.56% 100 2.62% 21 2.95% 23 4.17% 393 2.31%
15 352 8.02% 286 8.32% 306 8.02% 19 2.67% 29 5.25% 1971 11.60%
16 520 11.85% 445 12.95% 506 13.26% 151 21.24% 156 28.26% 889 5.23%
17 106 2.41% 71 2.07% 93 2.44% 20 2.81% 23 4.17% 1870 11.01%
18 77 1.75% 58 1.69% 69 1.81% 10 1.41% 14 2.54% 210 1.24%
19 300 6.83% 272 7.92% 288 7.55% 20 2.81% 29 5.25% 194 1.14%
20 279 6.36% 239 6.96% 264 6.92% 26 3.66% 34 6.16% 259 1.53%
21 295 6.72% 237 6.90% 257 6.73% 19 2.67% 25 4.53% 595 3.50%
22 275 6.26% 247 7.19% 257 6.73% 17 2.39% 25 4.53% 173 1.02%
23 157 3.58% 141 4.10% 145 3.80% 12 1.69% 14 2.54% 248 1.46%
24 31 0.71% 9 0.26% 25 0.65% 17 2.39% 20 3.62% 319 1.88%
25 58 1.32% 35 1.02% 46 1.21% 18 2.53% 19 3.44% 210 1.23%
26 31 0.71% 14 0.41% 25 0.65% 20 2.81% 20 3.62% 685 4.03%
27 223 5.08% 155 4.51% 141 3.69% 29 4.08% 37 6.70% 1887 11.10%
28 213 4.85% 175 5.09% 134 3.51% 32 4.50% 49 8.88% 769 4.52%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 8 251 5.72% 7 197 5.73% 5 167 4.38% 12 339 2.00%
1 7 216 4.92% 6 173 5.03% 7 202 5.29% 26 722 4.25%
2 5 167 3.80% 5 141 4.10% 5 155 4.06% 22 610 3.59%
3 7 204 4.65% 5 164 4.77% 6 189 4.95% 18 509 2.99%
4 5 158 3.60% 4 122 3.55% 5 143 3.75% 7 193 1.14%
5 5 150 3.42% 4 125 3.64% 4 139 3.64% 8 225 1.32%
6 5 162 3.69% 4 123 3.58% 5 148 3.88% 8 227 1.34%
7 4 136 3.10% 3 102 2.97% 4 118 3.09% 16 445 2.62%
8 4 131 2.98% 3 108 3.14% 4 115 3.01% 30 839 4.94%
9 5 150 3.42% 4 122 3.55% 5 143 3.75% 7 188 1.10%
10 5 141 3.21% 3 110 3.20% 4 119 3.12% 13 355 2.09%
11 5 147 3.35% 4 115 3.35% 4 127 3.33% 31 859 5.06%
12 6 189 4.31% 4 136 3.96% 5 159 4.17% 71 1996 11.75%
13 4 113 2.57% 3 97 2.82% 3 105 2.75% 2 66 0.39%
14 6 185 4.21% 4 134 3.90% 6 170 4.45% 65 1812 10.67%
15 4 125 2.85% 3 105 3.06% 4 112 2.93% 11 318 1.87%
16 5 142 3.23% 4 119 3.46% 4 132 3.46% 18 499 2.94%
17 14 419 9.54% 12 336 9.78% 14 397 10.40% 18 504 2.97%
18 5 146 3.33% 4 124 3.61% 4 134 3.51% 18 505 2.97%
19 8 237 5.40% 5 144 4.19% 5 160 4.19% 44 1239 7.29%
20 5 149 3.39% 4 123 3.58% 4 136 3.56% 3 86 0.51%
21 6 192 4.37% 5 161 4.69% 6 186 4.87% 65 1831 10.78%
22 6 181 4.12% 5 142 4.13% 5 167 4.38% 18 495 2.91%
23 10 299 6.81% 7 213 6.20% 6 194 5.08% 76 2129 12.53%

Top 30 of 79 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3114 70.93% 2045 12.04% /
2 24 0.55% 237 1.40% /stats/
3 14 0.32% 1201 7.07% /stats/usage_202004.html
4 13 0.30% 898 5.28% /stats/usage_201909.html
5 13 0.30% 1188 6.99% /stats/usage_202007.html
6 12 0.27% 776 4.57% /stats/usage_201908.html
7 11 0.25% 922 5.42% /stats/usage_202002.html
8 11 0.25% 957 5.63% /stats/usage_202003.html
9 10 0.23% 892 5.25% /stats/usage_202012.html
10 9 0.21% 737 4.34% /stats/usage_202001.html
11 9 0.21% 799 4.70% /stats/usage_202101.html
12 8 0.18% 581 3.42% /stats/usage_201910.html
13 8 0.18% 713 4.20% /stats/usage_202005.html
14 8 0.18% 732 4.31% /stats/usage_202009.html
15 8 0.18% 702 4.13% /stats/usage_202010.html
16 8 0.18% 596 3.51% /stats/usage_202102.html
17 7 0.16% 519 3.05% /stats/usage_201911.html
18 7 0.16% 564 3.32% /stats/usage_201912.html
19 7 0.16% 643 3.79% /stats/usage_202008.html
20 6 0.14% 13 0.08% /stats/hourly_usage_202006.png
21 6 0.14% 545 3.21% /stats/usage_202011.html
22 5 0.11% 19 0.11% /stats/daily_usage_202005.png
23 4 0.09% 9 0.05% /stats/ctry_usage_202102.png
24 4 0.09% 338 1.99% /stats/usage_202006.html
25 3 0.07% 7 0.04% /stats/ctry_usage_202012.png
26 3 0.07% 11 0.07% /stats/daily_usage_202001.png
27 3 0.07% 12 0.07% /stats/daily_usage_202006.png
28 3 0.07% 12 0.07% /stats/daily_usage_202010.png
29 3 0.07% 12 0.07% /stats/daily_usage_202012.png
30 3 0.07% 11 0.06% /stats/daily_usage_202102.png

Top 10 of 79 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3114 70.93% 2045 12.04% /
2 14 0.32% 1201 7.07% /stats/usage_202004.html
3 13 0.30% 1188 6.99% /stats/usage_202007.html
4 11 0.25% 957 5.63% /stats/usage_202003.html
5 11 0.25% 922 5.42% /stats/usage_202002.html
6 13 0.30% 898 5.28% /stats/usage_201909.html
7 10 0.23% 892 5.25% /stats/usage_202012.html
8 9 0.21% 799 4.70% /stats/usage_202101.html
9 12 0.27% 776 4.57% /stats/usage_201908.html
10 9 0.21% 737 4.34% /stats/usage_202001.html

Top 10 of 21 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3114 70.93% 484 82.31% /
2 24 0.55% 10 1.70% /stats/
3 14 0.32% 10 1.70% /stats/usage_202004.html
4 13 0.30% 9 1.53% /stats/usage_202007.html
5 12 0.27% 8 1.36% /stats/usage_201908.html
6 13 0.30% 7 1.19% /stats/usage_201909.html
7 11 0.25% 7 1.19% /stats/usage_202002.html
8 11 0.25% 6 1.02% /stats/usage_202003.html
9 8 0.18% 5 0.85% /stats/usage_201910.html
10 9 0.21% 5 0.85% /stats/usage_202001.html

Top 10 of 21 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3114 70.93% 475 81.20% /
2 24 0.55% 13 2.22% /stats/
3 14 0.32% 10 1.71% /stats/usage_202004.html
4 13 0.30% 9 1.54% /stats/usage_202007.html
5 12 0.27% 8 1.37% /stats/usage_201908.html
6 13 0.30% 8 1.37% /stats/usage_201909.html
7 11 0.25% 6 1.03% /stats/usage_202002.html
8 11 0.25% 6 1.03% /stats/usage_202003.html
9 10 0.23% 6 1.03% /stats/usage_202012.html
10 8 0.18% 5 0.85% /stats/usage_201910.html

Top 30 of 84 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2539 57.84% https://doska.info/item/add
2 1230 28.02% - (Direct Request)
3 102 2.32% https://cialimydoctor.com
4 80 1.82% https://cialibuyonlinewmw.com
5 79 1.80% https://cialbuyonliness.com
6 17 0.39% http://wallner-win.com/
7 14 0.32% https://www.google.ru/search
8 14 0.32% www.google.com
9 9 0.21% http://wallner-win.com
10 5 0.11% http://wallner-win.com/wp-login.php
11 5 0.11% https://rt-milk.ru/product/frizer-dlya-morozhennogo-bql-f7346
12 5 0.11% https://sanitarywork.ru/text/razdel-ii-tsentralnoe-otoplenie/
13 5 0.11% https://www.google.com
14 4 0.09% http://prookhotu.ru/2014/06
15 4 0.09% https://avtocarsp.ru/subaru-i-toyota-podgotovili-sovmestnyy-krossove/
16 4 0.09% https://bestwebber.ru/ystanovka-docker-na-ubuntu-16-04/
17 4 0.09% https://cumir.ru/egor-yakovlev
18 4 0.09% https://navigatorlaw.ru/zakon/zosvyazi_30/
19 4 0.09% https://tasmed.ru/sesaesid/sesaesid_jonnirkodne_smetsys/index_dilpt25_dicer649.html
20 4 0.09% https://tasmed.ru/the_general_data/diseases_of_an_ear_throat_nose/index_tplid25_recid1740.html
21 3 0.07% http:// wallner-win.com
22 3 0.07% http://prookhotu.ru/category/oxota-na-zverya
23 3 0.07% http://prookhotu.ru/tag/gluxar
24 3 0.07% http://ssrgb.com/home.php
25 3 0.07% http://wallner-win.com/ads.txt
26 3 0.07% http://wallner-win.com/humans.txt
27 3 0.07% http://wallner-win.com/robots.txt
28 3 0.07% https://ilovediscovery.ru/category/iz-chego-eto-sdelano-6-sezon/next/2
29 3 0.07% https://ilovediscovery.ru/page/huzhe-byt-ne-moglo-6-seriya-v-ledyanoy-lovushke
30 3 0.07% https://sanitarywork.ru/text/razdel-ii-tsentralnoe-otoplenie/61-rasshiritelniy-sosud

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 14 100.00% https://doska.info/item/add

Top 15 of 219 Total User Agents
# Hits User Agent
1 262 5.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 212 4.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 198 4.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 178 4.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 137 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 107 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 84 1.91% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
8 82 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 78 1.78% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
10 73 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
11 67 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 63 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
13 61 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
14 60 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 60 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2

Usage by Country for February 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4390 100.00% 3436 100.00% 16992 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23